ห้องวิจัยเมอร์รี่ส์

ห้องปฏิบัติการของเม
อร์รี่ส์ได้ทำการวิจัยและ
พัฒนาตลอด 24 ชั่วโมงในทุกวัน
เพื่อให้ได้มาซึ่งผ้าอ้อมที่สวมใส่สบาย

  • เยี่ยมชมห้องวิจัยและโรงงานของเมอร์รี่ส์ มาดูขั้นตอนการผลิตผ้าอ้อมกัน!

  • การพัฒนาผลิตภัณฑ์เมอร์รี่ส์ แนะนำเทคโนโลยีล้ำสมัยของเมอร์รี่ส์ เพื่อเด็กแรกเกิดโดยเฉพาะ

  • ผ้าอ้อมในเชิงวิทยาศาสตร์ มาดูกันว่าผ้าอ้อมเมอร์รี่ส์ทำงานอย่างไร!

Page Top