Kao
  • facebook

คำถามที่พบบ่อยในการเปลี่ยนสีผมคำถำมที่พบบ่อยในกำรเปลี่ยนสีผม

“การทดสอบอาการแพ้ที่มีต่อ
ผิวหนัง” คืออะไร?
และมีความสำคัญแค่ไหน?

ครั้งแรกสำหรับการใช้โฟม
เปลี่ยนสีผม สามารถทำได้ง่ายๆ
ใช่หรือไม่

จะหาสีผมที่ “ใช่”
สำหรับตัวเองได้อย่างไร

ความยาวผมที่เหมาะสมสำหรับ
ผลิตภัณฑ์เปลี่ยนสีผม 1 กล่อง

สำหรับผมเส้นหนา จะเปลี่ยน
สีผมยากขึ้นหรือไม่?

สามารถเปลี่ยนสีผมและดัดผม
ในเวลาเดียวกันได้หรือไม่?

สามารถเปลี่ยนสีผมระหว่าง
มีประจำเดือนหรือระหว่าง
ตั้งครรภ์ได้หรือไม่?

แล้วสามารถปกปิดผมขาว
ได้หรือไม่…

© KAO CORPORATION. All Rights Reserved.
Kao Group