Kao
  • facebook

คำแนะนำ

วิธีใช้โฟมเปลี่ยนสีผม

How to:

ใส่ถุงมือทั้งสองข้าง จับขวดให้ตั้งขึ้นในแนวตั้ง แล้วบีบเนื้อโฟมจากตรงกลางขวด

<NG>

ถ้าเอียงขวดมากเกินไป จะทำให้บีบออกมาเป็นโฟมยาก

<NG>

หรือหากบีบหรือกดบริเวณฝาที่เป็นสีชมพู โฟมก็จะไม่ออกมาเช่นกัน

<Point!>

บีบเนื้อโฟมออกมาให้มีขนาดใหญ่เท่าไข่ไก่

แบ่งผมออกเป็นสองส่วนคร่าวๆ แล้วค่อยๆชโลมเนื้อโฟมลงบริเวณโคนผม

”สำหรับการปกปิดผมขาว”

ชโลมเนื้อโฟมลงบนบริเวณโคนผมที่มีสีขาว
สำหรับการชโลมเนื้อโฟมด้านหลังศีรษะ ให้แบ่งผมออกดังรูป
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าชโลมเนื้อโฟมทั่วถึงบริเวณด้านหลังใบหู และต้นคอ
ใช้นิ้วมือสางเส้นผมเบาๆ ให้แน่ใจว่าไม่มีเส้นผมพันกัน แล้วค่อยๆ ชโลมโฟมต่อไปจนทั่วศีรษะ

<Attention!>

กรุณาดูปริมาณที่ต้องใช้ ในเอกสารแนะนำการใช้งานหรือบนขวด

© KAO CORPORATION. All Rights Reserved.
Kao Group