TOP 
Hong Kong

Fundamental Solutions for Sensitive Skin Curél

Curél 產品概覽
從根本穩定敏感狀態,重拾無負擔的健康肌膚

画像1

画像2

画像3

画像4

針對亞洲敏感肌膚而設日本No.1乾燥性敏感肌膚品質*
*根據INTAGE SRI 2013年1月至2014年12月期間敏感肌膚護理產品市場的銷售額


Copyright © Kao (Hong Kong) Ltd. All rights reserved.
Kao Group