TOP
Hong Kong

Fundamental Solutions for Sensitive Skin Curél

Curél 產品概覽
從根本穩定敏感狀態,重拾無負擔的健康肌膚
Fundamental Solutions for Sensitive Skin

針對亞洲敏感肌膚而設日本No.1乾燥性敏感肌膚品牌* 按此瀏覽 乾燥性敏感肌膚主題網頁   按此瀏覽 乾燥性敏感肌膚主題網頁
深層控油保濕面部護理
*根據Intage SRI 2009年至2013年3月期間敏感肌膚護理產品市場的銷售額

Copyright © Kao (Hong Kong) Ltd. All rights reserved.
Kao Group